DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs MSWiA: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”. Oferty należy składać do 29 listopada 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-11-09, 11.23
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

Cel i rodzaj zadania

Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw trzecich bez względu na obywatelstwo, wiek i płeć (ze szczególnym uwzględnieniem ofiar i świadków handlu ludźmi – cudzoziemców korzystających z czasu na zastanowienie się lub w związku z podjętą współpracą z właściwymi władzami) oraz osobom zagrożonym procederem. Zadanie publiczne dotyczy sfery, o której mowa w art. 4 ust. 1 punkty 20 i 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.).

Zadanie publiczne obejmuje następujące części:

Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi; prowadzenie telefonicznego poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych (poradnictwo może być świadczone tylko w wybrany dzień / dni w tygodniu) - działania: telefoniczne wsparcie osób; udzielanie informacji dla ofiar i świadków na temat ich praw i obowiązków; udzielanie informacji na temat dostępnej pomocy; organizacja pomocy zgodnie z zakresem części B, C i D zadania; świadczenie poradnictwa prewencyjnego, w szczególności przedwyjazdowego.

Koszty kwalifikowane w części A:

 • koszty połączeń telefonicznych – do 4 linii telefonicznych, w tym linia zaufania oraz połączenia zagraniczne w uzasadnionych przypadkach np. przy organizacji powrotu do kraju pochodzenia i organizacji interwencji,
 • wynagrodzenie za realizację konsultacji telefonicznych;
 • wynagrodzenie menedżera profilaktyki.

Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, interwencja kryzysowa oraz pomoc w reintegracji – działania: ocena potrzeb ofiar handlu ludźmi, zapewnienie ubrań, środków higienicznych, wyżywienia, podstawowej opieki medycznej, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, zapewnienie uczestnictwa ofiar handlu ludźmi w kursach zawodowych i kursach języka polskiego zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami, współpraca w kwestii organizacji bezpiecznego powrotu ze Strażą Graniczną i Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji (Straż Graniczna i IOM realizują Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji w oparciu o ustawę z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach oraz Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji (IOM) w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających RP, sporządzonym dnia 12 lipca 2005 roku w Warszawie oraz nowelizowanym w 2011 r.)  oraz kompleksowa organizacja bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia jedynie w uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia, tj. umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia, dyspozycyjność przez 24h (dodatkowo wymaga się szczegółowego opisu zakresu pomocy dla kobiet, mężczyzn, dzieci pod opieką i bez opieki, w tym ich zakwaterowania i dostępu do usług o charakterze interwencyjnym, ponadto wymaga się szczegółowego opisu możliwości zakwaterowania rodzin); monitoring, ewaluacja i wsparcie dla zespołu KCIK (superwizja zespołu KCIK);

Koszty kwalifikowane:

 • ubrania,
 • środki higieniczne,
 • wyżywienie i zakwaterowanie poza schroniskiem w uzasadnionych przypadkach,
 • doładowanie telefonów dla ofiar,
 • bilety komunikacji miejskiej dla ofiar,
 • badania medyczne,
 • konsultacje lekarskie,
 • wynagrodzenie za asystowanie ofierze,
 • konsultacje psychologiczne,
 • wsparcie w przypadkach niestandardowych interwencji,
 • wynagrodzenie konsultanta ds. interwencji,
 • pomoc mediatora kulturowego,
 • konsultacje prawne,
 • wynagrodzenie psychologa interwencyjnego,
 • kierowanie zespołem pomocy,
 • usługi tłumaczeniowe,
 • organizacja transportu dla ofiary na terenie kraju,
 • wynagrodzenie za pomoc w organizacji bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia w uzasadnionych przypadkach,
 • koszty zagranicznych połączeń lotniczych związanych z powrotem ofiar do kraju pochodzenia w uzasadnionych przypadkach,
 • podróże,
 • transport lokalny,
 • noclegi, diety - w ramach realizacji zadania,
 • podróż w ramach konsultacji dla instytucji - dot. pracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy,
 • koszty opłat administracyjnych związanych z legalizacją pobytu, w tym zdjęcia, koszty usług pocztowych,
 • koszty kursów zawodowych i kursów języka polskiego,
 • aktualizacja i standaryzacja wiedzy i procedur zespołu.

Część C. prowadzenie schroniska/schronisk oraz organizacja bezpiecznych miejsc zakwaterowania/schronienia - zapewnienie bezpiecznych miejsc zakwaterowania/schronienia (w rozumieniu niniejszego zadania publicznego bezpieczne miejsce schronienia (zakwaterowania) oznacza miejsce bezpiecznego dziennego i nocnego pobytu dla potencjalnych oraz stwierdzonych ofiar handlu ludźmi. Miejsca te mogą być zapewnione w ramach samodzielnej placówki, ośrodka wsparcia, mieszkania rotacyjnego lub innego, odpowiedniego miejsca zakwaterowania) dla następujących grup ofiar:

1. kobiet,
2. mężczyzn,
3. kobiet z dziećmi,
4. dzieci bez opieki,
5. rodzin)

działania: zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania dla ofiar handlu ludźmi bez względu na obywatelstwo, wiek i płeć z możliwością odizolowania ofiary, np. z powodów zdrowotnych, różnicy płci itp.; możliwość zapewnienia noclegu ofierze z małoletnim dzieckiem/dziećmi, wyżywienie, opieka, dyspozycyjność personelu KCIK przez 24h.

Koszty kwalifikowane:

 • wynagrodzenie kierowników i wychowawców/opiekunów schronisk,
 • wynajem/koszty eksploatacyjne schronisk, w tym ochrona obiektu,
 • energia,
 • gaz,
 • ubezpieczenie,
 • monitoring,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • zaopatrzenie schronisk w podstawowe artykuły umożliwiające funkcjonowanie placówek.

Część D. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, w tym dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (obejmuje wystąpienia podczas warsztatów, szkoleń, konferencji i seminariów dla instytucji państwowych i samorządowych oraz organów ścigania; konsultacje i poradnictwo telefoniczne dla takich instytucji odbywa się w ramach części A zadania; dyspozycyjność przez 24h).

Koszty kwalifikowane:

 • wynagrodzenie pracownik-a/ów socjalnego/ych,
 • podróże, transport lokalny, noclegi, diety w przypadku udziału w konferencjach i szkoleniach na terenie kraju – dot. pracowników i wolontariuszy organizacji realizujących zadanie publiczne oraz zleceniobiorców, przy czym w przypadku zleceniobiorców wymagana jest każdorazowo zgoda MSWiA,
 • opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych o KCIK. Koszty części D nie powinny przekroczyć 13 % kosztów zadania. Część E. koszty administracyjne związane z realizacją zadania – koszty administracyjne nie mogą stanowić więcej niż 16% kosztu realizacji zadania. Koszty kwalifikowane:
 • wynajęcie/koszty eksploatacyjne biura KCIK,
 • ubezpieczenie,
 • energia elektryczna,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • koordynator zadania,
 • menedżer do obsługi zadania,
 • obsługa finansowa zadania,
 • opłaty pocztowe i bankowe,
 • informatyk,
 • koszt materiałów biurowych i eksploatacyjnych, w tym ochrona biura.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 listopada 2017 r.

Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-11-09 do 2017-11-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.