DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

warsztaty

Warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo
www.wendo.org.pl
Pomysł

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do życia wolnego od przemocy, do poszanowania godności każdej jednostki. Co czwarta kobieta (jak wynika z badań opinii publicznej) staje się poszkodowaną w wyniku przestępstwa w rodzinie, przemocy ze strony najbliższych - głównie mężczyzn.

Uwolnienie się od przemocy, świadomość własnych możliwości i praw, poczucie mocy sprawczej to podstawowe warunki, których spełnienie jest konieczne do aktywnego udziału w życiu publicznym, do kształtowania i budowania wraz z innymi demokracji uwzględniającej interesy możliwie wielu członków/członkiń społeczeństwa.
Refleksja dotycząca relacji między kobietami i mężczyznami w odniesieniu zarówno do sfery życia publicznego, jak i prywatnego jest obecnie niezbędnym warunkiem pełnej edukacji obywatelskiej.

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej praw kobiet oraz sposobów i konieczności przeciwdziałania przemocy wobec kobiet jest także jednym z najważniejszych elementów budowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa, które stanowią obywatele i obywatelki świadomi swoich praw, możliwości ich dochodzenia, możliwości wpływu na kształtowanie prawa i jego stosowanie, na kształtowanie życia publicznego itd.

WenDo (polskie tłumaczenie Droga Kobiet) wypracowano w Kanadzie. W Niemczech upowszechniane jest od ok. 30 lat. WenDo to samoobrona i budowanie asertywności uwzględniające perspektywę kulturowej tożsamości płci (gender) i perspektywę feministyczną. Wiedza ta jest przekazywana przez kobiety innym kobietom i dziewczynom, przy czym punktem wyjścia jest zawsze wykorzystanie  siły i możliwości poszczególnych osób.
Koncepcja WenDo, prócz nauki technik samoobrony, asertywności, obrony własnych granic, zawiera w sobie rozwój osobisty i zajmowanie się kwestiami społeczno-politycznymi. Jest metodą, która uczy jak bronić się zarówno w przypadkach psychicznej jak i fizycznej przemocy, jak zapobiegać agresji tak słownej jak i fizycznej.
W dziedzinie osobistej WenDo wspiera wykorzystanie własnych możliwości. W kontekście społeczno-politycznym uwrażliwia (i pomaga identyfikować) przypadki dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną i in. Daje możliwość przyjrzenia się własnej socjalizacji, narzuconym społecznie normom i rolom oraz własnym wyobrażeniom na ich temat.

Organizowanie i prowadzenie przez nas warsztatów WenDo połączone jest z działaniami mającymi na celu doprowadzenie do zmiany w postrzeganiu kwestii przemocy wobec kobiet, sposobów i możliwości reagowania na nią zarówno przez osoby, które jej doświadczą, jak i świadków i sprawców/sprawczynie. Temu służy m.in. upowszechnianie przez nas informacji w formie ulotek i broszur, poprzez współpracę z mediami i prowadzenie strony internetowej.

Realizacja

Pierwsze warsztaty WenDo prowadzone przez wyszkolone polskie trenerki odbyły się wiosną 2003 roku. Podstawowy warsztat WenDo trwa 12 godzin. W warsztatach dla dorosłych biorą udział kobiety od 16 roku życia. Odbyły się już także warsztaty dla dziewczynek i dla "zaawansowanych".

Warsztaty WenDo są prowadzone m.in. w ramach projektów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Do tej pory angażowałyśmy się m.in. w międzynarodową akcję "16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć" (także prowadząc kampanię informacyjną na temat przemocy wobec kobiet i konieczności przeciwdziałania jej), prowadziłyśmy zajęcia na konferencji "Przemoc wobec kobiet - kobiety wobec przemocy" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, w ramach Feministycznej Akcji Informacyjno-Rekreacyjnej - FAIR (2003) i na obozie feministycznym (2004) Ulicy Siostrzanej, na Letnich Szkołach Feminizmu (2003 i 2004) organizowanych przez Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych i Gender Studies UW, w ramach projektów Stowarzyszenia Kobiet "Razem Łatwiej", Towarzystwa Aktywnych Kobiet TAK z Jeleniej Góry, TKOPD z Zielonej Góry i innych.

Efekty

Do tej pory w warsztatach WenDo wzięło już udział ponad 600 kobiet i dziewcząt. W trakcie warsztatów miały one możliwość zdobycia wiedzy na temat przysługujących im praw, a także umiejętności (fizycznych i psychicznych) ochrony swoich granic i przeciwdziałania naruszeniom. Dzięki współpracy z mediami do tej pory ukazało się kilkadziesiąt artykułów i notatek prasowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Bierzemy udział w audycjach radiowych i telewizyjnych.

Prawdopodobnie w dłuższej perspektywie możliwe będzie upowszechnienie WenDo jako profilaktyki przemocy wobec kobiet w stopniu, w jakim ma to miejsce w Niemczech - na przykład kraj federalny Nadrenia Westfalia wspiera finansowo kursy asertywności i pewności siebie przeprowadzane w szkołach. Organizuje się je także dla urzędniczek i innych pracownic administracji państwowej - krajowej i samorządowej, które mają często do czynienia z wieloma interesantami, a czasem z agresywnymi klientami, a także dla kobiet, które pracują w zawodach szczególnie "narażonych" na agresywne zachowania zaczepki i przemoc (np. dla kierowczyń autobusów, strażniczek miejskich) oraz dla kobiet pracujących w zawodach "socjalnych", takich jak wychowawczynie, pracownice socjalne, pedagożki i nauczycielki.

Informacja o organizacji

W Polsce działa w tej chwili 16 trenerek WenDo, które ukończyły pierwszy w Polsce trzyletni kurs trenerski, będący wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Kobiecej eFKa i dwóch trenerek WenDo z Niemiec - Caroli Heinrich i Beate Nitzschke. Trenerki pracują w całej Polsce. Organizujemy warsztaty w miastach, w których mieszkamy, ale także warsztaty "wyjazdowe". Informacje o naszych działaniach oraz kontakty do nas można znaleźć na stronie http://www.wendo.org.pl.

Naszymi celami są: przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewczynek, propagowanie i rozwijanie metody WenDo - samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewczynek, propagowanie idei feministycznych, wspieranie rozwoju kobiet, działanie na rzecz praw kobiet jako praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność i inne, działanie na rzecz zdrowia psychicznego i fizycznego.