DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - z dnia 2 kwietnia 1997 r. [ pobierz pdf]
  gwarantuje równość obywateli wobec prawa, podstawowe prawa człowieka i obywatelskie

 • Kodeks pracy; Dział I Rozdział IIa; Równe traktowanie w zatrudnieniu [ pobierz pdf]
  zakazuje dyskryminacji ze względu na podstawowe przesłanki

 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [ pobierz pdf]
  wprowadza zakaz dyskryminacji w procesie pośrednictwa pracy w stosunku do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracowników

 • Ustawa o o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [pobierz pdf]
  wprowadza działania pozytywne wrównujące szanse osób niepełnosprawnych w sferze zatrudnienia i wykonywania zawodu

 • Ustawa o systemie oświaty
  umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz naukę własnej historii i kultury

 • Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 – 2009 [ pobierz pdf]

 • Krajowy Program Działań na rzecz Kobiet [ pobierz pdf]
  rezultat międzynarodowych zobowiązań Polski w stosunku do zaleceń i wniosków IV Światowej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sprawach Kobiet - Pekin `95.