Spotkanie informacyjne "Knowledge exchange – wymiana dobrych praktyk dla młodzieży”
autor(ka): MM, lublin.ngo.pl
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” jako Lider Projektu „Knowledge exchange – wymiana dobrych praktyk dla młodzieży”, zaprasza do bezpłatnego udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości udziału w projekcie. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 19 maja 2017r., w siedzibie Fundacji OIC Poland przy ul. Gospodarczej 26 w Lublinie w godz. 10.00-12.00.

Do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Knowledge exchange – wymiana dobrych praktyk dla młodzieży” zapraszamy przedstawicieli instytucji działających na terenie województwa lubelskiego zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wieku od 13 do 25 roku życia, w szczególności pracowników instytucji:

- Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Specjalnych Ośrodków Wychowawczych

- Poradni psychologiczno-pedagogicznych

- Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii

- Schronisk dla Nieletnich

- Świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych

- organizacji pozarządowych zajmujących się stała pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Celem spotkania jest przedstawienie założeń i możliwości udziału we wsparciu oferowanym w ramach projektu obejmującym bezpłatne 5- dniowe wyjazdy zagraniczne na Cypr, odbywające się w formie wizyty studyjnej, obejmującej szkolenie warsztatowe pt. „Zapobieganie i ograniczanie zagrożeń wśród nastolatków i młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem w ich środowisku życia”. Wizyty studyjne odbywać się będą w grupach 5 osobowych według wcześniej uzgodnionego programu opracowanego na podstawie potrzeb i oczekiwań uczestników.

Celem wyjazdów jest poznanie nowych metod i technik pracy, wymiana doświadczeń z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze, zwiększenie liczby dobrych praktyk na rzecz wsparcia osób młodych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym przeniesionych z kraju partnera ponadnarodowego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym z C.F.C.D.C. CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS. Partner z siedzibą na Cyprze w mieście Nikozja jest to organizacja pozarządowa zajmująca się szkoleniami, badaniami oraz rozwojem osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja zajmuje się wspieraniem „trudnej” młodzieży, ale także kształci i wspiera osoby pracujące z młodzieżą.

Uczestnikom oferujemy możliwość odbycia wizyty studyjnej także w innych organizacjach tj. np.: jednostka penitencjarna dla młodzieży, Zamkniętej Terapeutycznej Wspólnocie Ayia Skepi, służbie socjalnej w miastach Nikozja, Strovolos i Limassol itp. w zależności od profilu i zainteresowania uczestników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Okres realizacji projektu: od: 01.03.2017r. do 28.02.2018r.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu. Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 18 maja 2017r. do godz. 14.00, pod numerem telefonu 81 710 46 30 lub na adres e-mail :

Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny.

źródło: lublin.ngo.pl
data publikacji: 2017-05-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!