Rusza kolejna edycja Programu Grantów Ambasady USA
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Ambasada USA w Warszawie ogłosiła kolejną edycję Programu Grantów, dotyczącą możliwości ubiegania się o granty na rok 2018. Program Grantów Ambasady USA jest prowadzony w dwóch oddzielnych edycjach – pierwsza to termin jesienny 2017 roku, druga odbędzie się wiosną 2018 roku. Niniejsze ogłoszenie dotyczy pierwszej edycji programu; termin składania wniosków – do 31 grudnia 2017 roku.

Program jest nadzorowany przez Dział Spraw Publicznych Ambasady USA. Maksymalna wysokość grantu wynosi 25 tys. USD (w zależności od dostępności funduszy z Departamentu Stanu).

OPIS I CELE PROGRAMU

Program Grantów jest adresowany do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – co obejmuje organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, uczelnie, media, szkoły oraz osoby fizyczne – które w propozycjach grantowych deklarują wspieranie następujących celów i inicjatyw:

  1. Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości: projekty poszerzające udział społeczeństwa obywatelskiego i młodzieży w procesach decyzyjnych; wspierające edukację obywatelską młodzieży i udział młodzieży w życiu publicznym; rozwijające krytyczne myślenie wśród młodych ludzi i umiejętność rozwiązywania problemów; wspierające przygotowywanie kobiet do przywództwa, zwiększanie roli kobiet i ochronę ich praw; wspierające włączanie do obszarów publicznej działalności przedstawicieli grup mniejszościowych, osób niepełnosprawnych oraz innych grup; oraz projekty pomagające lepiej zrozumieć amerykańskie wartości demokratyczne i instytucje.
  2. Relacje międzyludzkie oraz historia stosunków polsko-amerykańskich: w związku z przypadającą w roku 2019 setną rocznicą nawiązaniu polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych, projekty poszerzające wiedzę, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, na temat historii relacji polsko-amerykańskich w mionionym stuleciu; projekty podkreślające ważną rolę związków międzyludzkich między obywatelami obu krajów w tym czasie; oraz projekty stwarzające płaszczyznę do rozmów i kształtowania przyszłych polsko-amerykańskich związków i więzi międzyludzkich w przededniu drugiego stulecia wspólnych relacji.
  3. Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM: projekty, które wspierają przedsiębiorczość i innowacyjność, zwłaszcza wśród młodego pokolenia i początkujących przedsiębiorców; projekty stwarzające narzędzia, umożliwiające nastawionej innowacyjnie młodzieży i początkującym przedsiębiorcom realizację pomysłów i ich przemysłowe wykorzystanie; projekty zachęcające młodzież, zwłaszcza dziewczęta i młode kobiety, do zainteresowania naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, sztuką i matematyką (ang. STEAM – science, technology, engineering, arts and math); projekty stwarzające młodym przedsiębiorcom i młodzieży kształcącej się w obszarze STEAM możliwość współpracy z sektorem prywatnym; projekty rozwijające możliwości współpracy między młodymi, myślącymi innowacyjnie ludźmi i początkującymi przedsiębiorcami w Polsce a firmami amerykańskimi i inkubatorami biznesu w Stanach Zjednoczonych.
  4. Wiedza o mediach: preferowane są projekty, które: 1) propagują wiedzę o mediach wśród młodzieży/studentów, w kręgach społeczeństwa obywatelskiego, w świecie mediów, w środowisku akademickim oraz w odniesieniu do komunikatorów cyfrowych; 2) uczą odbiorców rozpoznawania i oceny dezinformacji; 3) uczą sposobów szybkiego ustalania faktów i krytycznego myślenia w odniesieniu do wiarygodności informacji i jej źródeł w mediach tradycyjnych (np. telewizja, radio, media drukowane) i społecznych/internetowych.
  5. Bezpieczeństwo międzynarodowe: projekty, które poszerzają wiedzę i poparcie, zwłaszcza wśród młodzieży, dla współpracy transatlantyckiej i w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego między Stanami Zjednoczonymi, Polską i NATO w ramach wyzwań dla globalnego bezpieczeństwa.
  6. Kultura amerykańska: projekty przybliżające wiedzę o roli kultury amerykańskiej we współczesnym społeczeństwie amerykańskim, z uwzględnieniem roli sportu, muzyki, tańca, sztuki, projektowania, kuchni amerykańskiej, podróży, oświaty; projekty skierowane do młodzieży, propagujące amerykanistykę oraz możliwości studiowania w USA.

Przykładowe działania, które kwalifikują się do finansowania w ramach Programu Grantów:

Przykładowe działania, które nie kwalifikują się do finansowania w ramach Programu Grantów:

Zapraszanie ekspertów amerykańskich Jak zaznaczono wcześniej, Ambasada USA zachęca do składania wniosków w ramach których amerykańscy eksperci są zapraszani do Polski. Koszty składowe tej części grantu należy przedstawić w składanej propozycji, uwzględniając podróż lotniczą klasą ekonomiczną amerykańskimi liniami lotniczymi, dietę na posiłki i lokum, honorarium w wysokości 200 USD dziennie i transport w Polsce. Wniosek powinien zawierać przewidywany dzienny harmonogram pobytu eksperta (minimum dwa dni realizacji programu, z wyłączeniem dni podróży). W przypadku planowanego uczestnictwa w konferencji, należy ją opisać (organizator, tematy, cele, odbiorcy, inni sponsorzy, inni prelegenci i uczestnicy).

WYSOKOŚĆ I CZAS TRWANIA GRANTU

Wysokość grantu Maksymalna kwota grantu wynosi 25 000 USD. Zazwyczaj wysokość grantów waha się w granicach 5–10 tys. USD. Preferowane będą projekty, których budżety mają wkład własny lub wsparcie finansowe innych partnerów. Ostateczne decyzje odnośnie do przyznania grantów są uzależnione od dostępności funduszy z Departamentu Stanu.

Czas trwania projektu W związku z tym, że decyzje co do przyznania grantów zależą ostatecznie od dostępności funduszy z Departamentu Stanu, zachęca się wnioskodawców do składania propozycji zakładających elastyczne terminy uruchomienia projektu. Wybrane projekty muszą być jednak rozpoczęte nie później niż 30 września 2018 roku i zrealizowane zazwyczaj w ciągu roku.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANT

Ambasada USA zachęca do składania wniosków organizacje i osoby ze wszystkich sektorów, w tym również organizacje działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, think tanki, organizacje pozarządowe, instytucje akademickie, media oraz osoby fizyczne. Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status non-profit.

Czekamy na propozycje nakierowane na odbiorców w całej Polsce, zróżnicowanych pod względem geograficznym i demograficznym, jak też na wnioski zakładające transgraniczną współpracę pomiędzy Polską a krajami Partnerstwa Wschodniego. Wnioski mogą również składać amerykańskie organizacje pozarządowe i osoby fizyczne, pierwszeństwo mają jednak organizacje pozarządowe z Polski lub partnerstwa, które rozwijają współpracę z polskimi organizacjami pozarządowymi lub pracownikami i zakładają przeniesienie programu pod zarząd w Polsce.

UBIEGANIE SIĘ O GRANT

Termin przyjmowania wniosków Wnioski można składać do 31 grudnia 2017 r.

Składanie wniosków Aby ubiegać się o grant, należy wypełnić formularz w j. angielskim według następującego wzoru: Application Form [PDF 218.56 Kb] i wysłać go w formie elektronicznej, jako załącznik, na adres: . Wniosek można również przedłożyć w formacie dokumentu Worda (załączonego poniżej).

Każdy wnioskodawca otrzyma automatyczne potwierdzenie wpłynięcia wniosku. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wymagania w zakresie kwalifikowalności Dział Spraw Publicznych będzie rozpatrywać tylko wnioski przesłane przez organizacje, które zostały z powodzeniem zarejestrowane w System for Award Management (SAM).

Aby zarejestrować organizację w SAM, należy najpierw uzyskać numery DUNS i NCAGE. Cała procedura może potrwać do kilku tygodni, dlatego należy ją rozpocząć odpowiednio wcześnie. Zarówno rejestracja w systemie SAM oraz uzyskanie numerów DUNS i NCAGE nie wiążą się z żadnymi opłatami. Twierdzenie, że jest inaczej, jest niezgodne z prawdą.

Rejestracja DUNS (Dun & Bradstreet – D&B) Uzyskanie numeru DUNS odbywa się na stronie: http://fedgov.dnb.com/webform/index.jsp. Podkreślamy jeszcze raz, że wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów uzyskania DUNS w związku ze złożeniem wniosku o grant rządu amerykańskiego. Twierdzenie, że jest inaczej, jest niezgodne z prawdą. Wszelkie dodatkowe usługi oferowane w trakcie procesu rejestracji nie są konieczne i wnioskodawca nie jest zobowiązany z nich korzystać.

Nadanie kodu NCAGE (NATO Commercial and Governmental Entity) Organizacja składająca wniosek musi uzyskać Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – NATO Commercial and Governmental Entity Code (NCAGE). Wnioskodawcy powinni skorzystać ze strony: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCAGE.pdf.

W trakcie rejestracji DUNS i NCAGE prosimy się upewnić, że dane o organizacji (nazwa, adres) są dokładnie takie same, jak podane w KRS i REGON.

Rejestracja w SAM (System for Award Management) Rejestracja w SAM odbywa się na stronie: www.SAM.gov. Rejestracja nie wymaga żadnych opłat.

Ważna informacja dla osób fizycznych: Osoby fizyczne ubiegające się o grant są zwolnione z wymogów uzyskania numerów DUNS, kodu NCAGE i rejestracji w SAM.

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

Ogłoszenie wyników Pod warunkiem dostępności funduszy, wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą e-mailową o decyzji w sprawie propozycji grantowej do 28 lutego 2018 roku. Wnioskodawcy zakwalifikowani pozytywnie otrzymają oficjalne potwierdzenie na piśmie wraz z informacjami nt. sposobu rozpoczęcia procedury grantowej i stosownych umów.

Rozpatrywanie wniosków Wnioski o granty są rozpatrywane przez komisję grantową Ambasady USA. Ponieważ ostateczne decyzje co do przyznania grantów zależą od dostępności funduszy z Departamentu Stany, zachęca się wnioskodawców do składania propozycji zakładających elastyczne terminy uruchomienia projektu. Jak jednak zaznaczono wyżej, wybrane projekty muszą być rozpoczęte nie później niż 30 września 2018 roku i zrealizowane w ciągu roku.

Kryteria brane pod uwagę Przy ocenie wniosków komisja będzie brała pod uwagę poniższe kryteria:

WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

W przypadku przyznania grantu wymagane będą sprawozdania finansowe i opisowe zgodnie z zapisami umowy grantowej. Wypłata środków może zostać powiązana z terminowym składaniem sprawozdań. Umowa grantowa określi szczegóły związane z administrowaniem przyznanego grantu.

PATRONAT HONOROWY

Dział Spraw Publicznych Ambasady USA często otrzymuje prośby od osób fizycznych i organizacji o objęcie przez Ambasadę lub Ambasadora USA honorowym patronatem projektów lub wydarzeń (w tym o możliwość wykorzystania logo Ambasady USA). Ze względu na regulacje Departamentu Stanu w zakresie etyki Ambasada USA nie może obejmować patronatem lub wystawiać pism wyrażających wsparcie dla instytucji, które nie otrzymują funduszy od rządu Stanów Zjednoczonych.

PYTANIA

Wszelkie pytania dotyczące Programu Grantów należy kierować na adres: .


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

źródło: Ambasada USA w Warszawie
data publikacji: 2017-11-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!