I konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Minister Sprawiedliwości ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. Oferty należy składać do 14 grudnia 2017 r.

(Program I, Priorytet I) Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym

(Program I, Priorytet II) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018.

Oferentami nie mogą być podmioty, które:
1) w statutach określają wyłącznie takie cele działalności, które nie obejmują swoim zakresem przedmiotu konkursu określonego w § 4,
2) wykorzystały niezgodnie z przeznaczeniem nie więcej niż 10 % przyznanych środków w ramach dotacji – podmioty te, na podstawie art. 43 § 15a ustawy, nie mogą brać udziału w otwartym konkursie ofert do dnia zwrotu środków wraz z odsetkami,
3) wykorzystały niezgodnie z przeznaczeniem co najmniej 10 % przyznanych im środków w ramach dotacji - podmioty te, na podstawie art. 43 § 15b ustawy, nie mogą brać udziału w otwartym konkursie ofert do dnia zwrotu środków wraz z odsetkami i przez następne 12 miesięcy od tego dnia,

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: . Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

Oferty - sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia - wraz z załącznikami, należy składać w formie papierowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej / Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 15:30).

Oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie na następujący adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Aleje Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta do I Konkursu w Programie I Priorytecie I i II z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018 – Pomoc Pokrzywdzonym i Świadkom, DSRiN-V-7211-242/17 NIE OTWIERAĆ” Strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinny być ponumerowane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
data publikacji: 2017-12-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!